Egyesület létrehozásának lépései

 
Egyesület alapításának szabályai az alapítás menete, a működés legfőbb pontjai.

Alapítás lépésről-lépésre

Egyesületet legalább 10 fő tag hozhat létre úgy, hogy ez a 10 alapító tag a szervezet megalakulását kimondja, alapszabályát megállapítja és ügyintéző, képviseleti szervét megválasztja. Az egyesületnek magyarországi székhellyel kell rendelkeznie. Alapító vagyon az egyesület alapításához nem szükséges.

Az alapítás menete:

 • Össze kell szedni legalább 10 alapító tagot és ezeknek együtt, személyesen kell jelen lenni az alakuló ülésen
 • A 10 alapító tagnak ki kell mondani az egyesület megalakulását (nem közfelkiáltással, hanem egyvalaki kimondja, hogy az ilyen és ilyen nevű egyesületet megalakítjuk)
 • Az alakuló ülésen el kell fogadni az alapszabályt, és utána meg kell választani az egyesület képviselőjét és a tisztségviselőket, akiknek nevét, lakcímét a létestő okiratnak és a jegyzőkönyvnek egyértelműen tartalmazni kell. A választás az alapszabály rendelkezése szerint lehet nyílt vagy titkos
 • Az alakuló ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely mellé a jelenlévő tagok nevét, címét és aláírását tartalmazó jelenléti ívet kell felvenni és a bejegyzéshez mellékelni. A jegyzőkönyvnek egyértelműen tartalmazni kell, hogy az egyesület mikor, hány fővel alakult meg és tartalmaznia kell, hogy a tisztségviselőket hogyan választották meg.
 • A tisztségviselőknek elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenniük
 • Az alakuló üléstől számított 30 napon belül a bíróságon nyilvántartásba kell vétetni az egyesületet

2014. március 15. után nem kötelező az egyesület alapításához alakuló közgyűlést tartani, az új szabály szerint az egyesület létrehozásához alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához legalább tíz személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges. Ebből az következik, hogy alakuló közgyűlés helyett elegendő, ha tíz fő az alapszabályt aláírja.

Feladatok az alakuló közgyűlés, illetve az alapszabály aláírása után:

 • Elő kell készíteni az alakuló közgyűlésen született dokumentumokat (ez a képviselő feladata):

1. A jelenléti ívet, amelyből egyértelműen kiderül, hogy legalább 10 alapító tag együttesen jelen volt az alakuláskor. Ezt aláírással kell igazolni és a jelenlévők neve, lakcíme mint azonosító adat szükséges (tehát név, lakcím, aláírás). A lista nem nyilvános, azt a bíróság nem hozza nyilvánosságra, és a bejegyzéskor sem küldi vissza, tehát egy hiteles másolatot készítsünk róla. Amennyiben nem alakuló közgyűlésen fogadták el a tagok az alapszabályt, úgy jelenléti ívre nincs szükség;
2. Az elfogadott alapszabályt, amelyről szintén legyen másolatunk;
3. Amennyiben a tagok alakuló közgyűlésen fogadták el az alapszabályt, úgy az alakuló ülésről készült jegyzőkönyvet, amely eredeti példányát szintén nem küldi vissza a bíróság, tehát erről is legyen hiteles másolatunk vagy még egy eredeti példány;
4. Ezek mellé csatolni kell :

 • a képviselő, ügyintéző (és felügyelő bizottsági tagok ha van) feladatot elvállaló és összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát, mely azt is igazolja, hogy nincsenek a közügyektől eltiltva;
 • a székhely használatára vonatkozó nyilatkozatot és a használat jogcímét igazoló iratot;
 • a jogszabály szerinti kérelem nyomtatványt kitöltve és képviselő által aláírva. Amennyiben elektronikus utat választja a szervezet a bejegyzésre, a nyilvántartásba vételi kérelmet elektronikusan tölti ki a képviselő. A nyilvántartásba vételi kérelem (és egyéb kérelmek) űrlapjai a www.birosag.hu "Nyomtatványok, űrlapok" menüpontjában érhetőek el.

A jogszabály tételesen felsorolja, milyen dokumentumokat kell csatolni a kérelemhez: 2011. évi CLXXXI. Tv. 21-22, és 63-66.§.

Bejelentkezés, nyilvántartásba vételi folyamat elindítása:

A fenti dokumentumokat a székhely szerint illetékes megyei törvényszék, a fővárosban pedig a Fővárosi Törvényszékhez kell benyújtani. Ha rossz törvényszékhez adjuk be az iratokat, akkor a bíróság hivatalból továbbítja a megfelelő helyre a képviselő egyidejű értesítése mellett.
2015. január 1. után az alapítványok és egyesületek választhatnak, hogy papír alapon vagy elektronikus úton nyújtják be a kérelmet és kommunikálnak a bírósággal. Papír alapú esetében a dokumentumok személyesen bevihetők az illetékes bíróságokhoz vagy postán ajánlott tértivevényes módon is beküldhetők. Elektronikus benyújtás esetén a www.birosag.hu oldalon adja be a szervezet a kérelmet. A nyilvántartásba vételi kérelmet az elektronikus űrlapon, a többi, fent felsorolt csatolt dokumentumot pedig elektronizálva, minősített elektronikus aláírással adjuk be. Egy okirat akkor tekintendő elektronikus okirati formába átalakítottnak, ha az okirat elektronikus másolatának képe megegyezik a papír alapú okiratéval.
Mindezeket egy példányban kell benyújtani és mindenből legyen nálunk is legalább egy teljes hitelesített másolat sorozat. Ha elektronikusan adjuk be az iratokat, akkor is meg kell őrizni a papír alapú okiratokat.

Fontos:

 • Az alakuló ülés időpontjától számított 30 napon belül forduljunk a bírósághoz a bejegyzés érdekében, mert ennyi a különböző okmányok „érvényességi” ideje. A törvény egyébként nem ír elő határidőt.
 • Illetéket fizetni nem kell, ügyvédi képviselet nem kötelező.
 • A bejegyzéshez sem az alapító tagok, sem a képviselő aláírási címpéldánya nem kell.

A bíróság a beérkezett kérelmet és mellékleteit megvizsgálja, hogy azok tartalmilag és formailag megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek. A bejegyzésről végzésben határoz, s azt megküldi a képviselőnek és az ügyészségnek,

További teendők

 • Az eredeti jogerős végzést és legalább egy teljes, a bejegyzés alapjául szolgáló dokumentum-sorozatot őrizzünk meg!
 • A jogerőre emelkedés napját követően az adószám és a statisztikai számjel megállapításához szükséges adatokat a bíróság továbbítja az állami adóhatósághoz és a KSH-hoz (2015. január 1. után lép érvénybe, addig a korábbi rend szerint kell eljárni). Az adószámot és a statisztikai számjelet az adóhatóság és a KSH közli a bírósággal, amely azt hivatalból, elektronikus úton bejegyzi. Így az adószám és a statisztikai számjel kérését a szervezetnek már nem kell különállóan intézni.
 • Az adószám megszerzése után 8 napon belül az elektronikus hatósági ügyintézéshez (Ügyfélkapu) szükséges regisztrációt el kell végezni az okmányirodában.
 • A jogerős végzéssel, adószámmal lehet is menni a pénzintézetbe a bankszámlát megnyitni.
 • Most már célszerű, de nem kötelező a képviselőnek aláírási címpéldányt készíttetni közjegyzővel, mert egyre több pályázatnál kérik ennek bemutatását.

Vonatkozó jogszabályok:
- 2011. évi CXXXI. Tv.

frissítve: 2014.07.16.Kapcsolódó kérdések

> Ki lehet egy egyesület tagja?
> Milyen különféle tagjai lehetnek egy egyesületnek?
> Milyen kötelezettségei és jogai vannak az egyesületi tagoknak?
> Tagi jogviszony — mit kell tudni róla?
> A tagok nyilvántartása — mit kell róla tudni?
> Ki kerülhet az egyesület képviseleti szerveibe?
> Egyesületi tagdíj - mit kell róla tudni?
> Az egyesület alapszabálya — mit kell róla tudni?
> Az egyesület szervezeti felépítése — mit kell róla tudni?
> Mi az egyesület legfelsőbb szerve?
> Mit kell tudni az egyesület ügyintéző, képviseleti szerveiről?
> Hogyan jár el a bíróság az egyesület nyilvántartásba vételi kérelmével?

További kapcsolódó kérdések a Gyakori kérdések rovatban az Egyesület téma alatt találhatóak.
-------------------------------------

Ha kérdésére nem talált választ, ha valamilyen észrevétele van, és akkor is, ha hibát, hiányosságot észlel, feltétlenül írjon nekünk!Hozzászólások

Elnézést kérek, de nem értem az egész civil szervezetek hozzáállását. Mi közhasznú egyesület vagyunk a bejegyzés óta. kettős könyvelést vezettünk eddig is! A jegyzőkönyv, a jelenléti , a Közhasznúsági jelentés,sőt minden közösség javára végzett köz tevékenységet a nyilvánosság elé, vagy közzé kellett tenni.A Tag nyilvántartást, név lakcím,elhalálozott, kilépett stb szerint kellett vezetni.ebbe mi a változás. Vagy egyes civil szervezetek nem így dolgoztak! Az Ügyészségi vizsgálatok minden apró hibát is fel tárnak. Nálunk is volt teljes Ügyészi vizsgálat, hál istennek apró formai hiba, más semmi. Pedig működünk, szociálisan osztunk, Adományt kapunk osztunk /persze itt is a jogszabályban foglaltak szerinti névsor, aláírás elszámolás/ Még nem ejtettünk hibát. becsülettel tettük amit vállaltunk.Pályázati pénzt nyertünk, elszámoltunk,Támogatást kaptunk, és közhírré tettük. Közhasznúsági jelentés tartalmazza és az a honlapon megtekinthető. Az KSH szám eddig is volt! Adó szám IS! Számlaszám is kötelező! A Posta levelezésünk miatt ott is szerződés kellett. A Köz javára végzett tevékenységünket, Programokat nyilvánosan tettük.AZÉRT VAGYUNK KÖZHASZNÚAK. Én mint öt éve megyei elnök, fejkvóta, költségvetési támogatás nélkül is megtudtuk valósítani a közösség javára az alapszabályban foglaltakat.De még azon túl is mint betegeket képviselők, segítünk. KÉRDÉSEM: A többi közhasznú szervezet nem ezt tette? Akkor mit? és hogyan felelt meg vizsgálatoknak. AZZAL NEM ÉRTEK EGYET, HOGY AZ MŰKÖDŐ KÉPES KÖZHASZNÚ SZERVEZET AKI egy millió bevételből gazdálkodik. Mi ezt meg sem közelítjük, de természetben, segítésben, ha pénzre számolnánk el, felbecsülhetetlen értéket adtunk, adunk, végzünk! Ezután is pályázunk, és bízunk benne nagyobb pályázati pénzt is nyerhetünk, az egészségmegelőzésre, betegségmegelőzésre, időskorúak gondozására, a fiatalok és idősek elemi rehabilitációjára, integrációjára, információs hálózatra, Rehabilitáció segítésére, szociális tevékenységre stb.ALAPSZABÁLYUNK szerint. Köszönöm, hogy leírhattam. és most már tudom, mért van nekünk ilyen sok dolgunk.Társadalmi munkában, minden vezetőségi tag és egyesületi tag, a legjobb tudása szerint teszi feladatát. TÖRVÉNYESEN. Jenei Jánosné: elnök.
Üdvözletem! Azzal a kérdéssel szeretnék Önökhöz fordulni, hogy egyesületünk éppen túl van egy elnök és elnökhelyettes illetve székhelyváltozáson. Jegyzőkönyvet írtunk a közgyűlésről. Tudnának e segíteni, hogy hogyan tovább? Mit és hova kell benyújtanunk pontosan ahhoz, hogy hivatalossá tegyük ezeket a változásokat? Sajnos ügyvédhez nem tudunk fordulni mert nagyon drága egyesületünknek meg nincs pénze.Köszönöm a segítségüket!
Az illetékes bírósághoz be kell küldeni a következőket: 1. jegyzőkönyv 2. jelenléti ív 3. módosított alapszabály 4. elfogadó nyilatkozatok (elnök és elnökhelyettes) 5. változásbejelentő (http://www.birosag.hu/resource.aspx?ResourceID=GetDocStoreFile&EntryID=12864, ehhez útmutató: http://www.birosag.hu/resource.aspx?ResourceID=GetDocStoreFile&EntryID=12866) Érdemes lehet még érdeklődni a Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelőirodájánál: http://www.fovarositorvenyszek.hu/elerhetosegi-adatok/fovarosi-torvenyszek
A következőt lehet az alapításnál olvasni: "A jogerőre emelkedés napját követően az adószám és a statisztikai számjel megállapításához szükséges adatokat a bíróság továbbítja az állami adóhatósághoz és a KSH-hoz (június 30-a után lép érvénybe, addig a korábbi rend szerint kell eljárni). Az adószámot és a statisztikai számjelet az adóhatóság és a KSH közli a bírósággal, amely azt hivatalból, elektronikus úton bejegyzi. Így az adószám és a statisztikai számjel kérését a szervezetnek már nem kell különállóan intézni." Nos, én ma felhívtam az illetékes bíróságot, hogy most akkor mi van, mert a neten azt is lehet olvasni, hogy be kell menni az APEH-hez adószámot kérni. Azt mondták, hogy igen, be kell menni, ők nem állnak kapcsolatban az adóhivatallal. Most akkor mi van? BE kell menni, vagy nem kell bemenni? Üdv. Kisgomb
Sajnos be kell menni. Időközben módosították a határidőket, elvben 2013. jan. 1-től lép érvénybe a tv. ide vonatkozó paragrafusa. Ám ha a most még hiányzó informatikai rendszer nem épül ki idén, akkor továbbra is a korábbi rend szerint kell eljárni 2013-ban is.
Köszönöm a tájékoztatást. Valószínűleg akkor személyesen kell bemennem, mert ami még november végén hiányzik, az valószínűleg januárban is hiányozni fog.
Üdvözlöm! Bízom benne, hogy jó helyen keresek választ a kérdésemre, ha mégsem, akkor az elnézését kérem. Egy nemzetközi találkozót szeretnék szervezni, amire a résztvevőknek meg kell venniük a rendezvényre való bejutásukat biztosító belépőt, valamint emellett más egyéb tevékenységekre is lehetne jegyet vásárolni. Mivel több száz résztvevőről van szó, így egy jelentősebb összegről van szó, amit banki utalások keretein belül történne. Úgy értesültem, hogy a legegyszerűbb módja ennek a lebonyolítására egy nonprofit szervezet alapítása lenne, melynek nevére külön bankszámlát lehetne nyitni. Mivel nem vagyok jártas ezen a területen, szeretném megkérdezni, hogy erre a célra egy egyesület alapítása-e a legmegfelelőbb abban az esetben, ha nem szeretnék egy rendezvényszervező céget megbízni a találkozó megszervezésére és lebonyolítására, és ha nem tudom biztosan megítélni, hogy az egyesületet a találkozó lezajlása után is tovább fenn szeretném tartani. Előre is köszönöm válaszát, és bízom benne, hogy tud segíteni. Üdvözlettel: Rika
Egy valamit még elfelejtettem megemlíteni. elsősorban azért vagyok bizonytalan ebben az ügyben, mert a rendezvénynek a különböző jegyek megvásárlásából befolyó összegből minden bizonnyal marad valamilyen mértékű bevételnek számító kerete, amit nem lesz szükséges felhasználni a rendezvény megszervezésére, valamint a meghívott előadók/vip vendégek kifizetésére, így ennek az összegnek egy bizonyos százalékát szeretnénk felajánlani egy alapítványnak. Azonban az egyesület, ha nem tévedek, egy nonprofit szervezet, így nem is lehet hivatalosan bevétele. Ezért szeretném a tanácsát kérni ebben a helyzetben, persze ha az lehetséges. Még egyszer köszönöm az esetleges válaszát.
Nem tudom, megéri-e a ráfordított energiát, időt, stb. létrehozni majd megszüntetni egy egyesületet egyetlen rendezvény kedvéért. Itt minden kérdés újabbakat vet föl, ezért a Századvég (mint CIC) tanácsadó szolgáltatását ajánlom szíves figyelmébe: http://www.szazadveg.hu/civil/civil-informacios-centrum.html
Abban kérek segítséget, hogy már több mint 1000 napja beadtam egy egyesület alapítási kérelmet. Érdeklődésemre mindig azt mondják sok a dolog, dolgoznak rajta. Mit tehetek. A bíróval nem engednek beszélni, az ügyintéző tehetetten. Már két pályázatról is lecsúsztam a késedelem miatt., mivel úgy olvastam 60 nap alatt be kell jegyezni.
Az előbbi levelemben tévesen 1000 napot írtam a helyes 100 nap
Olyan kérdésem lenne, hogy az alakuló ülést ki vezényelheti le. Szeretnénk egy lovas egyesületet létre hozni. Azt az infót kaptuk, hogy csak a helyi jegyző vagy egy ügyvéd, mert nekik van jogosultságuk a cégbíróság felé bejegyeztetni. Köszönöm, előre is.
Szia! Mi most alapítottunk egyesületet. Nem kell jegyző, vagy ügyvéd. Jegyzőkönyvben megadod ki vezeti le az alapító ülést (lehet az elnök is) és ki a jegyzőkönyv vezető. Borítékba beleteszed és beviszed vagy postázod az illetékes bírósághoz.
Az lenne a kérdésem, hogy lehet e több egyesületnek elnökségi tagja vagy akár elnöke ugyan az a személy? A választ előre is köszönöm! Robi
Igen, lehet.
Azt szeretném kérdezni, hogy egyesület alapításakor a székhely tulajdoni lapját is csatolni kell-e az alapító okirathoz?
Igen.
hirdetés